Dnevnice


Namjena dnevnice

Dnevnica služi za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje. Za nastale izdatke radnik nije dužan predočiti račune. Ako je tijekom službenog putovanja osigurana besplatna hrana, dnevnica se, sukladno odredbama Uredbe, umanjuje za 80 %. Dnevnica ne pokriva troškove smještaja radnika, oni su zasebni troškovi službenog puta radnika. U trošak smještaja obično se uključuje i doručak radnika.


Uvjeti koje radnik mora ostvariti za isplatu dnevnice:

1. Kriteriji - udaljenost
da je upućen u mjesto koje je najmanje udaljeno 30 km ( za prijevoz brodom 16,2 morske milje) od mjesta rada, prebivališta ili boravišta.

2. Kriteriji - vremensko trajanje
- u zemlji ako traje službeni put

preko 12 sati dnevno puna dnevnica
više od 8, a manje od 12 sati pola dnevnice


- u inozemstvu

za svaka 24 h provedena na putovanju i ostatak duži od 12 h puna dnevnica
za putovanje kraće od 24 h, ali duže od 12 h puna dnevnice
za ostatak vremena od 8 do 12 h pola dnevnica
za putovanje koje traje više od 8, a manje od 12 sati pola dnevnice


Utvrđivanje dnevnice

Dnevnica utvrđena za stranu državu u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice Hrvatske, a dnevnica utvrđena za stranu državu iz koje se dolazi do sata prelaska granice Hrvatske. Za potrebno vrijeme putovanja od mjesta s kojeg je zaposlenik krenuo na službeno putovanje do hrvatske granice, zaposlenik, uz propisane uvjete, ostvaruje pravo na isplatu dnevnice u zemlji.

Ako se putuje zrakoplovom, dnevnica se obračunava od sata polaska zrakoplova s posljedne zračne luke u Hrvatskoj do sata povratka zrakoplova na prvu zračnu luku u Hrvatskoj.

Iznos koji se može isplatiti u ime dnevnice nije ograničen u maksimalnom iznosu, ali poslodavac ima mogućnost neoprezivo isplatiti dnevnice do određenog iznosa na koje neće omati obvezu obračunati porezom na dohodak, odnosno neće se proglasiti isplatom plaće radniku.

Isplata inozemne dnevnice

Poslodavac, sukladno odredbama svojih akata, troškove službenog putovanja u inozemstvo umjesto u efektivnom stranom novcu može zaposleniku nadoknaditi u kunama.

 

Iznos dnevnice

vrsta isplate Neoporezivi iznos
dnevnica u zemlji od 12:00 h dnevno do 170,00 kn
od 8:00 h do 12:00 h dnevno do 85,00 kn
u inozemstvu dodatak - pregled inozemnih dnevnica
terenski dodatak u zemlji dnevno do 170,00 kn
u inozemstvu dnevno do 250,00 kn
pomorski dodatak tuzemni dnevno do 250,00 kn
međunarodni dnevno do 400,00 kn
odvojeni život od obitelji mjesečno do 1.600,00 kn

Naknade

vrsta isplate Neoporezivi iznos
troškovi prijevoza na službenom putu u visini stvarnih izdataka
troškovi noćenja na službenom putu u visini stvarnih izdataka
prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih izdataka, prema cjeniku prijevoznika za mjesečnu, dnevnu ili pojedinačnu kartu
korištenje privatnog vozila u službene svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru