Rokovi ispunjenja novčanih obveza - 01.01.2012.

Objavljeno: 15. prosinca 2011. | Objavio : administrator | Kategorije : Zakoni i propisi | 1 Komentar

Od 01.01.2012. na snagu stupa "Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza". Navedeni Zakon uređuje rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem u cilju suzbijanja zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza na ugovore sklopljene nakon 31.12.2011. Što znači da se ne odnosi na ugovore sklopljene prije tog roka.

Novčane obveze jesu novčane obveze nastale na temelju: 1.Ugovora što ih sklapaju poduzetnici među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednoga od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti, 2.Ugovora sklopljenih između poduzetnika i osoba javnog prava. Osobe javnog prava jesu javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji.

ROKOVI ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA

Ugovorom se može ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana. Iznimno, može se ugovoriti i duži rok ispunjenja novčanih obveza.

Ako ugovorom nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.

Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od:

  1. dana kada je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili
  2. dana kada je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije nego li je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili
  3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.

Rok za pregled predmeta obveze ne može biti duži od 30 dana od dana primitka predmeta obveze, osim ako je iznimno ugovoren duži rok za pregled predmeta obveze.

NIŠTETNOST POJEDINIH UGOVORNIH ODREDBI

Svako produljenje navedenih rokova od 30 i 60 dana za ispunjenja novčane obveze u iznimnim slučajevima proglesit će se ništetno ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika.

Prilikom ocjene je li odredba ugovora ništetna, uzet će se, između ostalog, u obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od rokova ispunjenja novčanih obveza propisanih ovim Zakonom.

NADZOR PROVEDBE I PREKRŠAJNE ODREDBE

Provedbu ovoga Zakona kod poduzetnika i osoba javnog prava nadzire Financijska policija. Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj dužnik koji ne ispuni novčanu obvezu u rokovima određenim sukladno ovom Zakonu. Za navedeni prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba dužnika. Prekršajni postupak za prekršaj utvrđen ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon isteka roka od tri godine od dana počinjenja prekršaja uređenih ovim Zakonom. Zastara se prekida svakom radnjom nadležnog tijela poduzetom radi gonjenja počinitelja prekršaja. Poslije svakog prekida počinje ponovno teći zastara, ali prekršajni se postupak ni u kojem slučaju ne može voditi nakon isteka dvostrukog vremena.