Alternativa kod oporezivanja dohotka sportaša


Porez na dohodak

Na osnovu Zakona o porezu na dohodak sportaš može odabrati jedan od dva moguća modela oporezivanja svojih primitaka, uz uvjet da po toj osnovi nije prijavljen u radni odnos kod poslodavca (sportski klub, društvo, udruga i sl.)

A) Drugi dohodak (čl.32. Zakona)

Kada se sportaš odluči za model oporezivanja po načelu drugog dohotka isplatitelj dohotka je dužan obračunati, obustaviti i uplatiti prilikom svake isplate dohotka iznos poreza i prireza. Kod obračuna poreza na dohodak dozvoljena su umanjenja porezne osnovice za 30% paušalnih troškova, ali pri ovom modelu oporezivanja nema mogućnosti koristiti se umanjenjm i za osobni odbitak. Stopa poreza iznosi 25%, a iznos prireza na porez ovisi o mjestu prebivališta sportaša.


B) Dohodak od samostalne djelatnosti (čl.18.)

Na svoj zahtjev sportaš može odabrati oporezivanje poreza na dohodak po načalu oporezivanja dohotka od samostalne djelatnosti. Za ovaj model sportaš je obvezan voditi poslovne knjige, a porez se utvrđuje iz osnovice koja je razlika između poslovnih primitaka (bruto iznos ugovoren sa klubom) i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. U poslovne izdatke mogu ući svi iznosi koje je sportaš platio, a dovode se u vezu sa obavljenjem sportske djelatnosti.

  Neki od mogućih izdataka:

 • sportska oprema i rekviziti,
 • naknade plaćene drugima (fizioterapeut, osobni trener, seminari, edukacije i sl.),
 • troškovi službenog puta i loko vožnje,
 • knjigovodstvene usluge,
 • stručna literatura i časopisi,
 • bankarske usluge,

Kod oba modela sportaš je obvezan upisati se pri nadležnoj Poreznoj upravi u registar poreznih obveznika poreza na dohodak (Obrazac RPO).

Doprinosi

  Sportaš je obvezan izvršiti prijavu na obvezno osiguranje i to:

 • Mirovinsko,
 • Zdravstveno.

  Na osnovu izvršene prijeve nadležna Porezna uprava sportašu će dostaviti rješenje o mjesečnoj osnovici i iznosima doprinosa i to:

 • Mirovinsko 20% (I + II stup),
 • Zdravstveno 13%,
 • Zdravstveno ozljede na radu 0,5%

Obveza plaćanja doprinosa je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec i za iste uplate tereti se sportaša, a ne klub.

Vrsta dohotka Doprinosi Porez i prirez Obvezno izvještavanje Neto iznos nakon podmirenja svih obveza
Model A. Poslovne knjige se ne vode

Drugi dohodak (čl.32. Zakona)

Porezana uprava izdaje rješenje za doprinose. Uključuje doprinose za: (2012.g.)
- Mirovinsko 20% (I + II stup),
- Zdravstveno 13%,
- Zdravstveno ozljede na radu 0,5%
Plaćaju se do 15. u mjesecu.

Obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj primitka prilikom svake isplate.

Obračun:
- Na osnovicu se priznaju 30% troškovi
- Stopa poreza 25%
- Prirez ovisno o mjestu prebivališta
- Porezni obveznik nema mogućnost pri isplati drugog dohotka koristiti osobni odbitak.

Primatelj: Porezna prijava

Ne mjesečno= 3.489,93

godišnje= 41.879,16
1. Mirovinsko 20% (I + II stup),
2. Zdravstveno 13%,
3. Zdravstveno ozljede na radu 0,5%
Ukupno za doprinose
1.706,32


1.109,10

     42,65

2.858,07
1. Bruto iznos**
2. Porezno priznati troškovi (30%)
3. Porezna osnovica

4. Porez 25%**
5. Prirez 18%

6. Ukupno porez i prirez
7. Neto iznos za isplatu (1.-6.)
8.000,00 2.400,00

5.600,00


1.400,00
252,00

1.652,00

6.348,00

Isplatitelj: Obrazac - IDD - ID-1

Da

** povećanje prihoda (premije) utječu na iznos poreza i prirezaVrsta dohotka Doprinosi Porez i prirez Porezna prijava Neto iznos nakon podmirenja svih obveza
Model B. Poslovne knjige se vode

Dohodak od samostalne djelatnosti (čl.18.).

Porezana uprava izdaje rješenje za doprinose.
Uključuje doprinose za:
- Mirovinsko 20% (I + II stup),
- Zdravstveno 13%,
- Zdravstveno ozljede na radu 0,5%
- Komorski doprinos nema obveze
- Porez na tvrtku 340,00 kn /godišnje

Plaćaju se do 15-og u mjesecu.

Na razliku poslovnih primitaka i izdataka.

Obračun:
- Utvrđeni dohodak (razlika) umanjuje se za iznos osobnog odbitka (26.400,00 kn/godišnje).
- U troškove ulaze sve stavke vezane za obavljanje djelatnosti (sportska oprema, energetski napici, bankarski troškovi, knjigovodstvo, loko vožnja za odlazak na trening,...),
- Porezni razredi 12%, 25%, 40% + prirez

Da mjesečno= 4.916,97

godišnje= 59.003,66
1. Mirovinsko 20% (I + II stup),
2. Zdravstveno 13%,
3. Zdra. ozljede na radu 0,5%
Ukupno za doprinose
Porez na tvrtku
Ukupno za doprinose (godišnje)
 1.706,32

 1.109,10

      42,65

 2.858,07

     340,00
34.636,84
1. Bruto iznos**
2. Porezno priznati troškovi
- oprema
- knjigovodstvo
- banka
- doprinosi
- loko vožnja*

3. Osobni odbitak
4. Porezna osnovica**

5. Porez 12%**
6. Prirez 18%

7. Ukupno porez i prirez
96.000,00
52.936,84

10.000,00
  3.000,00
     300,00
34.636,84
  5.000,00

26.400,00
16.663,16

  1.999,58
     359,92

  2.359,50

** povećanje prihoda (premije) utječe na poreznu osnovicu i porezne razrede

Napomena:
Neoporezivi iznosi na koje se ne plaća porez ni obvezni doprinosi je i nagrada športašima za športska ostvarenja do 20.000,00 kn godišnje, a mogu ih isplaćivati Hrvatski olimpijski odbor, športski savezi na razini gradova i županija, nacionalni športski savezi, športske zajednice u gradovima i županijama i športski klubovi prema posebnom propisu koji donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (iako je ova neoporeziva naknada u porezne propise uvedena još 2005. g., nije donijet posebni propis, pa se neoporeziva mogućnost isplate nagrada još uvijek ne može koristiti).

graf_sportasi

Bruto prihod Model A Model B Razlika
96.000,00

41.879,16

59.003,66

17.124,50

Neto prihod u % 43,62% 61,46%

17,84%