Porezni sustav RH

Porezni sustav RH uređen je sa više zakonskih i podzakonskih propisa, a najvažniji su:

 1. opći porezni zakon
 2. zakon o porezu na dohodak
 3. zakon o porezu na dobit
 4. zakon o porezu na dodanu vrijednost
 5. pravilnik o porezu na dohodak
 6. pravilnik o porezu na dobit
 7. pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
 8. zakoni o posebnim porezima
 9. zakon o računovodstvu

Podjela poreza u poreznom sustavu RH

Poreze u RH dijelimo na državne, lokalne i ostale.

U državne spadaju svi porezi koji se reguliraju propisima na razini države i koji u cijelosti ili pretežito predstavljaju njezine prihode, a to su:

 1. porez na dohodak
 2. porez na dobit
 3. porez na dodanu vrijednost
 4. posebni porezi

Lokalni porezi razvrstani su po istom kriteriju na županijske te općinske i gradske jer su na toj razini vlasti regulirani i služe za pokrivanje njihovih javnih rashoda.

U ostale poreze spadaju porez na promet nekretnina i porez od igara na sreću