Prijedlog poreznih promjena od strane Vlade RH za koje se očekuje da će se prihvatiti u Saboru RH i da stupaju na snagu 01.03.2012.

Objavljeno: 16. veljače 2012. | Objavio : administrator | Kategorije : Zakoni i propisi | 1 Komentar

Poštovani,
u nastavku je sažetak predloženih poreznih promjena od strane Vlade RH za koje se očekuje da će biti prihvaćene u Saboru RH i da stupaju na snagu 01.03.2012.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

Promjene iznosa osobnog odbitka
 • Osnovni mjesečni odbitak iznosi 2.200,00 kn;
Promjene stopa poreza na dohodak
 • 12% na oporezivi dohodak do 2.200 kn,
 • 25% na oporezivi dohodak od 2.200 do 8.800 kn i
 • 40% na oporezivi dohodak iznad 8.800,00 kn
Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

Dohotkom od kapitala smatraju se i primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iznad 12.000,00 kuna godišnje. Isto se primjenjuje na sve primitke od dividendi i udjela u dobiti, koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ( 01.03.2012.), osim na dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. bez obzira kada se isplaćuju. Iznad iznosa od 12.000,00 kn, primici se smatraju dohotkom od kapitala. Predujam poreza plaća se po odbitku, po stopi od 12% bez priznavanja osobnog odbitka. Neoporezivi dio primitka do 12.000,00 kn godišnje priznaje se kroz godišnju prijavu poreza na dohodak, te se ne priznaje prilikom isplate i obračuna poreza na dohodak od kapitala po odbitku.

Oporezivanje mirovina rezidenata ostvarenih u inozemstvu

Mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu smatraju se primicima po osnovi nesamostalnog rada. Obveznik obračunavanja i uplate poreza na dohodak je sam porezni obveznik, odnosno umirovljenik, primatelj mirovine iz inozemstva.

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Smanjenje stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sa 15% na 13%

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Izmjene i dopune koje stupaju na snagu 1. ožujka 2012.:

 • Povećanje opće porezne stope na 25% s dosadašnje stope od 23%;
 • Sniženje opće porezne stope na 10% za: jestiva ulja,masti, dječju hranu,vodu (osim flaširane vode) i šećer;
 • Ukidanje mogućnosti odbitka pretporeza za:
  • Plovila, zrakoplove, osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Definirana su određena izuzeća vezana za obavljanje djelatnosti.
  • Nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije.
 • Uvećanje prekršajnih kazni od 1. ožujka 2012.
 • Uvećanje prekršajnih kazni propisanih za odgovornu osobu kod poreznog obveznika i to s 10.000 na 40.000 kuna te sa 20.000 na 50.000 kuna.
Izmjene i dopune koje stupaju na snagu 1. siječnja 2013.:
 • Sniženje porezne stope na 10% za: usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića, vina i piva u tim objektima;
 • Uvećanje praga za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost sa 85.000 na 230.000 kuna;
 • Uvećanje praga vrijednosti isporuka dobara i usluga (s PDV-om) kojim se omogućuje tromjesečni obračun PDV-a sa 300.000 na 800.000 kuna;

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Smanjenje osnovice se za iznos ostvarene dobiti kojom se povećava temeljni kapital društva

Dokaz o smanjenju porezne osnovice za iznos ostvarene dobiti kojom se povećava temeljni kapital mora se u roku od šest mjeseci nakon isteka roka za podnošenje prijave poreza na dobit dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Pravo na smanjenje osnovice poreza na dobit neće se primijeniti ako porezno tijelo smatra da je isto izvršeno s ciljem utaje poreza ili izbjegavanja plaćanja poreza. Odredba stupa na snagu 1. siječnja 2013., te je primjenjiva u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2012. godinu.

Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana (skraćuje se rok sa 120 na 60 dana).

Odredba se primjenjuje za potraživanja nastala od 1. ožujka 2012.

Porez po odbitku plaća se i na dividende i udjele u dobiti koje se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti plaća se po stopi od 12%.

Odredbe se primjenjuju pri isplati dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju od 1. ožujka 2012., osim u slučaju isplate dividendi i udjela u dobiti koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. bez obzira kada se isplaćuju. Na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku Uniju stupaju na snagu sljedeća oslobođenja pri plaćanju poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti: Porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti ne plaća se kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, ako:

 • primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti;
 • ako najniži postotak udjela iz točke 1. ovoga stavka ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca.