Evidencije o radnom vremenu - šihterice

Objavljeno: 01. svibja 2011. | Objavio : administrator | Kategorije : Zakoni i propisi | 1 Komentar

Novi pravilnik objavljen je u Narodnim novinama 37/2011 i stupa na snagu 01.05.2011.
Ukoliko pravilnikom, kolektivnim Ugovorom ili Ugovorom o radu nije evidentirano da se mora voditi evidencija početka i završetka dnevnog radnog vremena, poslodavac smije navoditi samo broj odrađenih sati u tom danu.

Ako poslodavac u evidenciji ne vodi podatke o početku i završetku radnog vremena, evidencija mora sadržavati 11 obaveznih podataka:

 1. IME I PREZIME RADNIKA
 2. DAN U MJESECU - navode se redni brojevi, a ne dani u mjesecu UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME U SATIMA i to:
  • sati rada noću (22:00h - 06:00h)
  • sati prekovremenog rada
  • sati rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima
  • sati zastoja - prekid rada zbog krivnje poslodavca ili drugih okolnosti npr. nestanak sirovina, el. energije, nemogućnost rada zbog nevremena
 3. SATI BLAGDANA ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom u kojima radnik ne radi, a inače bi radio po raspooredu radnog vremena, jer radnik ima pravo na naknadu (npr. radnik radi od ponedjeljka do petka po 8h dnevno i blagdan je u ponedjeljak - evidentirati će se 8h u šihtericu, a ako je blagdan u subotu, neće se evidentirati jer radnik subotom ne radi po rasporedu radnog vremena)
 4. SATI PRIPRAVNOSTI - dežurstva npr. hitne intervencije
 5. SATI GODIŠNJEG ODMORA
 6. SATI BOLOVANJA
 7. SATI PLAĆENOG DOPUSTA - sklapanje braka, porod supruge, teža bolest ili smrt člana uže obitelji, dopust za potrebe vlastitog obrazovanja i dr.
 8. SATI NENAZOČNOSTI - ukoliko radnik ne obavlja ugovorene poslove , ne uključuje vrijeme odlaska na poštu, Finu, sastanak, dnevnu stanku itd.
 9. SATI PROVEDENI U ŠTRAJKU
 10. SATI ISKLJUČENJA SA RADA - odnosi se na isključenje s rada dijela radnika kao odgovor poslodavca na štrajk koji je organizirao sindikat

Osim nabrojanih podataka poslodavac je obvezan voditi i podatke o kojima ovisi ostvarenje prava iz radnog odnosa npr. sati rada u drugoj smjeni, dvokratni rad i sl. (vidjeti Ugovor o radu)

U odnosu na raniji Pravilnik dodana su dva nova obvezna podatka i to dan u mjesecu i sati blagdana ili neradnih dana, a ukinuti su sati na službenom putovanju i terenskog rada, pravo na mirovanje radnog odnosa npr. Rodiljni dopust, sati rada u preraspodijeljenom radnom vremenu, sati rada u nejednakom rasporedu radnog vremena po tjednima za smjenske radnike, ako kod nekog radnika ne postoje neki elementi za unos podataka, više nije obavezno unositi nule ili crtice.

Evidencija se mora voditi po razdobljima isplate plaće, ali više nije obveza voditi ih na dnevnoj bazi, već mogu biti ažurni u roku sedam dana.
Evidenciju vodi poslodavac, obveza radnika nije propisana da se usuglasi s podacima, ali ima pravo uvida u evidenciju i to samo za sebe ( osim radničkog vijeća), pa ju je poslodavac dužan uručiti na zahtijev radnika.

Evidencija se drži u sijedištu poslodavca, osim za poslodavce koji imaju izdvojenu organizaciju u kojoj radi u tom prostoru tijekom cijelog razdoblja šest ili više zaposlenih , oni moraju evidenciju imati i u tim poslovnim jedinicama.

U izdvojenoj organizacijskoj poslovnoj jedinici evidencija se mora čuvati najmanje godinu dana unatrag, a poslodavca ih je dužan čuvati u sjedištu najmanje unatrag četri godine ( bilo je šest do sada), osim ako je radnik pokrenuo spor u vezi s ostvarenjem prava iz radnog odnosa poslodavac je dužan čuvati podatke do pravomočnosti okončanja tog spora.

Iznimke od vođenja obveze evidencije o radnom vremenu imaju radnicikoji su s poslodavcem ugovorili samostalnost u rasporedu radnog vremena ( rukovodeće osoblje i radnici koji samostalno donose odluke o organizaciji rada), fizičke osobe koje zapošljavaju člana uže obitelji s kojim žive u istom kučanstvu, radnici uspupljeni od agencije za privremeno zapošljavanje. Ako u ovim navedenim primjerima nije ugovorena samostalnost u određivanju radnog vremena, poslodavac mora viditi podatke kao i za ostale radnike.

Radno vrijeme mobilnih radnika zaposlenih u cestovnom prijevozu uređeno je Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu / NN: 60/08, 124/10), te Pravilnik ( NN. 43/09)

Osim o osobama u radnom odnosu, poslodavci moraju voditi evidenciju i o drugim osobama koje rade kod poslodavca i to za:

 1. osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad (volonteri)
 2. rad studenata preko student servisa
 3. učenici na praksi

Rokovi čuvanja evidencije za druge osobe su najmanje tri godine

POSLJEDICE ZA POSLODAVCA KOJI NE VODI PROPISANE EVIDENCIJE

iznosi za pravnu osobu od 61.000,00 do 100.000,00 kn, a za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi od 7.000,00 do 10.000,00 kn., te preuzima rizik u slućaju radnog spora, jer je teret dokazivanja na poslodavcu.