Skip to content

Donacije u poslovnoj praksi

Donacije u poslovnoj praksi

1. Uvod

Proteklih dana svjedoci smo velike potrebe za humanitarnom pomoći stradalima uslijed potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali usporedno i velikom željom da se pomogne unesrećenima. Dio te želje za pružanjem pomoći je i u vezi s odlukama uprava trgovačkih društva koji odvajanjem novčanih sredstava ili donacijama u stvarima žele pružiti pomoć.
U nastavku ovog članka pokušat ću vam pomoći u pojašnjavanju poslovnog, računovodstvenog i poreznog tretmana pružanja pomoći u obliku donacije.

2. Osnovni pojmovi u vezi donacije

Donacija je česti pojam koji svakodnevno susrećemo u javnoj komunikaciji. Tako kod pretrage na internetskoj tražilici Google možemo pretragom riječi „donacija“ dobiti 3.840.000 rezultata u svega 0.48 sekundi. Zaključak je da se radi o riječi koju prvo trebamo definirati. Tako je prema ekonomskom leksikonu donacija prilog koji netko daje za javnu ili dobrotvornu svrhu. Moj je zaključak da je „donacija“ prije svega „dar“ odnosno davanje nečega u odnosu između dva subjekta gdje ne očekujemo protučinidbu!

 

Donaciju možemo vezati i uz humanitarnu pomoć, a tu već ulazimo i u zakonsko određivanje same aktivnosti. Tako je humanitarna pomoć u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći, „prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.“

 

Posebno ističem kako u donaciju ili darovanja ne spadaju sponzorstva pod kojima se razumijeva davanje koje zauzvrat ima promidžbu tvrtke, proizvoda ili znaka sponzora ili darovatelja, jer se u tom slučaju, u pravilu, radi o promidžbi darovatelja.

U svrhu lakšeg tumačenja pojedinog izraza u nastavku sam izdvojio one najčešće termine koje susrećemo u vezi sa donacijom. Tako pojedini izrazi u vezi donacije imaju sljedeće značenje, a utemeljeni su Zakonom o humanitarnoj pomoći.

 

Korisnik je (a) fizička osoba u potrebi za koju je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno (b) neprofitna pravna osoba ako je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći organizirano za krajnje korisnike neprofitne pravne osobe.

 

Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je fizička ili pravna osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u skladu s odredbama ovoga Zakona kao (a) stalni prikupljač humanitarne pomoći ili kao (b) organizator humanitarne akcije.

 

Stalni prikupljač humanitarne pomoći je pravna osoba koja je pribavila rješenje kojim joj se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u skladu s odredbama ovoga Zakona.

 

Organizator humanitarne akcije je pravna ili fizička osoba koja je pribavila rješenje kojim joj se odobrava provođenje humanitarne akcije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Račun za humanitarnu akciju je bankovni račun otvoren za pojedinu humanitarnu akciju na kojem je moguće pratiti prihode i rashode sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji, a koji nije osobni bankovni račun fizičke osobe, odnosno bankovni račun pravne osobe namijenjen redovitom poslovanju.

 

Nadležno upravno tijelo je upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo). Popis nadležnih tijela s kontakt podacima pogledajte u popisu.

 

Logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje stalnog prikupljača humanitarne pomoći.

 

Logotip humanitarne akcije je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje humanitarne akcije koja je provedena u skladu s odredbama ovoga Zakona.

 

Humanitarni telefonski broj je telefonski broj s posebnom namjenom za usluge humanitarnog karaktera koji operater dodjeljuje na korištenje podnositelju zahtjeva u skladu s uvjetima propisanima ovim Zakonom i posebnim propisima kojima je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

3. Računovodstveni i porezni tretman donacije

U ovom članku donaciju promatramo kao dio aktivnosti poslovnog subjekta. Tako uprava trgovačkog društva može donijeti odluku o donaciji u stvarima ili novcu. Ta odluka je osnovno polazište u mojoj daljnjoj prezentaciji mogućih opcija i poreznih obveza.

3.1. Rashodi darovanja kod oporezivanja porezom na dobit

Kod oporezivanja porezom na dobit i promatranja termina donacije temeljno načelo je da je porezno priznati trošak mogu biti darovanja u naravi ili novcu učinjena u tuzemstvu, a koja su do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Porezni obveznici koji iskazuju gubitak također mogu imati porezno priznate troškove donacija. Porezno priznavanje troškova donacija vezano je uz ostvarene prihode, tako da svi koji su ostvarili prihode, mogu imati takve porezno priznate troškove. Iz ovoga proizlazi da novoosnovani poduzetnici (prva godina poslovanja) ne mogu imati porezno priznate rashode donacija.

 

Darovanje može biti u slijedeće svrhe i to za kulturne, znanstvene, odgojno obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Zasada, zakonski okvir poreza na dobit ne predviđa porezno priznate rashode donacija direktno fizičkim osobama građanima kojima je nastala šteta zbog prirodnih katastrofa, već je potrebno ako se daju donacije imati posredstvo određene neprofitne organizacije (organizatora).

3.2. Obračun PDV-a kod darovanja

Do sada je sve bilo jednostavno, ali kada je PDV u pitanju mora se nešto zakomplicirati. Barem tako zvuči kada mi se klijenti obrate. Naime, porezni obveznici u sustavu PDV-a na darovanje u svrhu donacije moraju obračunati PDV! Prema Zakonu o PDV-u darovanje ili davanje proizvoda, robe ili usluga bez naknade smatra se oporezivom isporukom. I tu dolazi do „zašto?“. Odgovor, zato jer je subjekt koji je nabavio neko sredstvo koje sada daruje je iskoristio i pretporez prisutan u toj nabavi. Prema tome trebamo PDV dovesti u neutralnu poziciju i obračunati isti po tržišnoj vrijednosti. Iz istog bi se moglo zaključiti da ako subjekt nije iskoristio pretporez onda ne mora niti obračunavati PDV. 

 

PDV svakako ima utjecaja i na krajnji volumen financijske pomoći i da složit ću se da bi bilo dobro da kod humanitarnih aktivnosti i donacija isti bude isključen. Unatoč velikom protivljenju i iskazanom nezadovoljstvu poduzetnika koji su spremni donirati značajne iznose u ovakvim slučajevima prirodnih katastrofa regulator – Ministarstvo financija odbija prihvatiti i osloboditi poreza ovakve donacije.

 

Naglasio bi kako darovanje u obliku donacije dane u novcu ne podliježe plaćanju PDV-a i to jer se isplate u novcu ne smatraju isporukom dobara ili usluga.

 

Da se vratim na odredbu o obračunu PDV-a i da vam pojasnim kako za darovanja u obliku robe, proizvoda ili usluge treba obračunati PDV i to na tržišnu vrijednost predmeta donacije. U svrhu kako izgleda račun isti možete vidjeti kao primjer računa, a za potrebe obračuna PDV-a.

 

Svakako ističem da pazite na prethodno navedenu odredbu od 2% prihoda prethodne godine. Kod određivanja 2% ukupnog prihoda obračunati PDV se pribraja ukupnoj vrijednosti darovanja te ukupna vrijednost dara i PDV-a ne bi smjela biti veća od 2% prihoda u prethodnoj godini.

4. Davatelj donacije i opcije njegove uloge

Kada govorimo o opcijama uloge u kojoj se davatelj donacije može naći, u našem slučaju trgovačko društvo ili sl. pravni subjekt, isti se može pojaviti kao (a) davatelj donacije preko posrednika (slika 1.) ili (b) organizator humanitarne akcije (slika 2.). U oba slučaja temeljno načelo je da sama donacija mora biti u „organiziranom sustavu“. Što mislim pod organizirani sustav? To znači da u procesu donacije mora postojati subjekt koji ima rješenje nadležnog tijela za trajno ili privremeno bavljenje humanitarnim radom

Kako sam uvodno istaknuo, uprava trgovačkog društva može odlučiti i samostalno organizirati prikupljanje donacije. Upravo u ovom dijelu mog članka želim skrenuti pozornost na sva ona pitanja poduzetnika, a koji me pitaju „ali kako da mi konkretno doniramo?“. Prema postojećim zakonskim odredbama i već prethodno navedenom donacija se može od strane trgovačkog društva dati uz posredovanje neke organizacije koja je „ovlaštena“ ili pokušati ishoditi potrebno rješenje nadležnog upravnog tijela i započeti sa vlastitom organizacijom.

 

Svakako bi napomenuo da u takvim organizacijama možete i druge subjekte (često su to vaši poslovni partneri, prijatelji i sl. osobe “koje vam vjeruju”) uključiti u vašu akciju (slika 2.). Kod ishođenja rješenje nadležnog upravnog tijela naići ćete na osobe koje ni same ne znaju što vam trebaju dati. Mislim na rješenje nadležnog upravnog tijela, ali neka vas to ne obeshrabri. Kako i mnoge druge administrativne prepreka, vjerujem da ćete i tu prepreku uspješno reskočiti. Popis nadležnih tijela s kontakt podacima pogledajte u našem popisu za pojedinu županiju.

5. Potvrde i vezani dokumenti

Prateću dokumentaciju kod donacije bi podijelio u dvije kategorije. Kategorije sam odredio prema obliku aktivnosti koju je subjekta odabrao u svom angažmanu i to (a) kao davatelj donacije preko posrednika odnosno organizatora i (b) kada je u ulozi organizatora.

5.1. Kada je trgovačko društvo davatelj donacije putem drugog organizatora

U ovom slučaju za reguliranje računovodstvenog procesa i poreznih obveza potrebna su minimalno četiri dokumenta i to kod davanja donacije u stvarima:

 1. Odluka o davanju donacije.
 2. Račun za obračun PDV-a.
 3. Potvrda subjekta kojeg darujemo o tome da oni svoju djelatnost obavljaju u skladu sa određenim propisom.
 4. Potvrdu o primitku donacije u stvarima.

Pojedini dokumenti mogu se u praksi spojiti u jedna pa tako možemo na jednom dokumentu od primatelja donacije imati navedene informacije o njihovoj djelatnosti i da su zaprimili sredstva darivanja, odnosno donacije.

 

Odluka o donaciji

 

Navedenu odluku donosi uprava društva, član uprave ili osoba koja ima pravo raspolagati sa imovinom društva i to na način da istakne:

 1. Osnovane elemente o društvu koje daje donaciju (memorandum).
 2. Naziv subjekta koji se daruje.
 3. Iznos darovanja, a ako nemate mogućnost određivanja točnog iznosa onda procijenite iznos darovanja. Napominjem da je ovo ujedno i porezna osnovica pa oprezno sa procjenom (podcjenjivanje i precjenjivanje iznosa je loše).
 4. Opis predmeta koji se daje kao dar.
 5. Kratki opis namjene darovanja.
Primjer odluke možete vidjeti klikom na link.
 

Potvrdu o primitku donacije u stvarima

 

Prilikom donacije proizvoda, robe ili usluga osim odluke o darovanju, treba postojati i ovjerena pisana potvrda o obavljenoj primopredaji koja sadrži podatke o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta.

Kod darovanja koja su izvršena u novcu potrebno je priložiti i izvadak poslovne banke kako bi se mogla vidjeti navedena isplata.

 

Račun za obračun PDV-a

 

U svrhu obračuna PDV-a služba računovodstva treba imati vjerodostojnu podlogu za knjiženje. U tu svrhu predlažem da se izradi račun, a sa pregledom stvari iz odluke o darivanju i prema vrijednosti iz iste odluke.

Kao primjer s kojim se možete poslužiti prilažem račun našeg računovodstvenog ureda, a vezan uz odluku o donaciji iz 2018.g. Kod ove donacije radilo se o darivanju IT opreme (monitori i pisača) ustanovi sa djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem. Kako se radi o upotrebljivoj IT opremi, ali koju smo u našem poslovnom procesu već odavno amortizirali i izdvojili iz redovne upotrebe, ta oprema je u našim poslovnim knjigama bila knjigovodstveno svedena na vrijednost od 0 kuna. Kao član uprave sam procijenio njihovu tržišnu vrijednost i odredio poreznu osnovicu.

5.2. Kada je trgovačko društvo organizator

U ovom slučaju praktički sva dokumentacija koja se odnosi na aktivnosti samog darivanja dobara koja predstavlja imovinu trgovačkog društva je ista kao u prethodnoj točki.

 

U dijelu uloge organizatora primarno je osigurati rješenje nadležnog upravnog tijela, a kako bi se moglo započeti sa vlastitom organizacijom. Ostalu evidenciju treba osigurati u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći, Narodne novine br. 102/2015, 98/2019.

6. Ne zaboravite i na svoje poslovne knjige

Kako ovaj članak nije namijenjen samo našim korisnicima računovodstvene usluge istaknuo bi i na potrebu da držite poslovne knjige uredne i ažurne. Stoga vas kao čitatelje želim podsjetiti da u svojim poslovnim knjigama morate „isknjižiti“ ili da vam jednostavno objasnim, morate maknuti iz knjigovodstvene evidencije sredstvo (kod nas one monitore i pisač) koje ste darovali! Pri tome trošak amortizacije za prodanu, darovanu, na drugi način otuđenu ili uništenu dugotrajnu imovinu priznaje se u porezni rashod do kraja mjeseca u kojem je dugotrajna imovina bila u upotrebi. Neamortizirani trošak nabave dugotrajne imovine priznaje se u porezni rashod u poreznom razdoblju u kojemu je dugotrajna imovina prodana, darovana, na drugi način otuđena ili uništena.

 

Podsjećam da se dugotrajna i kratkotrajna imovina, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja. Prema tome sad je pravo vrijeme u godini kada trebate zasukati rukave i napraviti popis dugotrajne i kratkotrajne (sitnog inventara) imovine.

7. Proglašenje prirodne katastrofe

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2021. donijela odluku o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom. Prema istoj je određeno da se to odnosi za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

 

U ovoj temi, donacije, osobito su nam bitne isplate prema fizičkim osobama u slučaju prirodne katastrofe. Ovdje moramo razlučiti postojanje dvije kategorije primatelja donacije, a u odnosu s davateljem donacije. Prvo su djelatnici subjekta koji donira, davatelj donacije je njihov poslodavac. Drugo su ostali građani s područja pogođenog potresom.

7.1. Kada donaciju prima zaposlenik donatora

Kada donaciju prima zaposlenik donatora, a koju poslodavac daje zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarne nepogode na temelju proglašene prirodne katastrofe, onda je ta donacija neoporeziva. Svakako treba istaknuti kako se to odnosi uz uvjet da su donacije omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu, a pod istim uvjetima.

7.2. Kada donaciju prima građanin sa područja pogođenog potresom

U Zakonu o porezu na dohodak istaknuto je da se oporezivi primici ne smatraju donacije kada su dane zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda. Kako je Vlada donijela odluku o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom ispunio se uvjet za neoporezivanje. Temeljem istog možemo zaključiti da isplate prema trećim osobama (oni koji nisu zaposlenici donatora) nisu oporezive porezom na dohodak. Ova mogućnost isplate nema financijskog zakonom određenog ograničenja i donacija se može isplatiti na tekući račun ili u gotovini u neograničenom iznosu. 

 

Napominjem kako su donacije za otklanjanja posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda u cijelosti su izuzete od ovrhe.

 

Pri davanju donacije, uprava društva donosi odluku, potpisuje neki tip ugovora o donaciji u kojem je definiran predmet donacije, iznos i osoba kojoj se donira. Prilog odluci o donaciji može biti zamolba ili neki drugi dokaz o nastaloj materijalnoj šteti. Primjer dokaza je prijava štete nadležnom tijelu, procjena štete ili jednostavno fotografija objekta nad kojim je nastala šteta i vlastita odluka o iznosu donacije. Prilikom davanja donacija koje se odnose na rekonstrukciju i/ili izgradnju objekata fizičkim osobama u pravilu ta donacija je usmjerena vlasniku objekta. Naravno, u velikom broju slučajeva radi se o neprovedenim i neuređenim zemljišnim knjigama te to dodatno otežava takav direktan tip donacije. Upravo iz tog i više već gore navedenih razloga trebala bi uredno nastupati država preko svojih institucija koje su s tim ciljem i osnovane.

8. Zaključak

Kao zaključak ću iskoristiti uvodnu rečenicu ovog članka i istaknuti kako smo svjedoci velike potrebe za pomoći stradalima. Nadam se da ćemo svi zajedno doprinijeti pružanju pomoći na razne načine od darivanja u stvarima, novcu ali i našem stručnom i profesionalnom radu. Potičem vas da to radite na organizirani način ili ako vidite potrebu, da se i sami dodatno angažirate kao “organizator pomoći”.

Zagreb, 5. siječnja 2021.
Vladimir Budija univ. spec. oec. računovodstva i poreza
Ovlašteni interni revizor
 
Vaš računovodstveni ured TENA BE d.o.o.
www.tenabe.hr

Pitanja i komentari na temu donacije kod poslovnih subjekata

Pitanje: Da li je ispravno ako tvrtka kupi neke stvari (npr. električna grijalica, paketi hrane, građevinski materijal, crijep, i sl.) i odnese to u npr. Crveni Križ i dobije potvrdu o donaciji?

Komentar:  Da, to je ispravno. Prilikom predaje donacije u stvarima potrebno je da primite i potvrdu o isporuci.

Napomenu bi da je isporuka neoporeziva do vrijednosti do 2% ukupnih prihoda prethodne godine, sa time da možete donirati Crvenom križu, Udruzi ili Općini i sl. organizacijama i preko 2% ako su akcije obuhvaćene odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. Svakako treba voditi računa oko donacije u stvarima, jer podliježu obračunu PDV-a na nabavnu vrijednost robe.

 

Pitanje: Što ako određene predmete podijelimo direktno ljudima? Da li možemo pripremit neki papir u kojem će nam ljudi potpisat da su dobili donaciju (OIB itd.)?

Komentar:  Kada donator nije i organizator humanitarne akcije, a koji je pribavio rješenje nadležnog upravno tijela, onda on ne može darivati bez daljnjeg oporezivanja. Ako donator ima rješenje nadležnog upravno tijela o organizaciji humanitarne akcije gdje je on naslovljen kao organizator onda on može direktno donirati uz primjenu  poreznih oslobođenja.

 

Pitanje: Da li možemo ikako isplatit novce fizičkim osobama, a da ne platimo duplo državi ili je bolje novce uplatit nekoj udruzi koja to radi kao donaciju?

Komentar: Osnovno načelo je da se isplate fizičkim osobama smatraju dugim dohotkom. Izuzeće je isplata osobama koje su pretrpjele štetu uslijed elementarne nepogode. Kako je Vlada RH dana 4. siječnja 2021. godine donijela odluku o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom ispunio se uvjet za neoporezivanje. Svakako ističem kako se to odnosi samo na osobe sa tog područja.

 

Pitanje: Da li možemo uključit u zaposlenike u naš “program donacije” na način da im obustavimo dio plaće, a da onda firma poveća donacijiski budžet za toliko koliko smo smanjili brutto2?

Komentar: U ovom pitanju su uključene dvije kategorije iz obračuna plaće i to bruto trošak i neto plaća. Zaposlenik se može odreći neto iznosa isključivo putem “Izjave o odricanju dijela neto plaće”, te se kroz obustavu neto plaće iznos koji izjavom zaposlenik odredi prosljeđuje Crvenom križu, Udruzi, Općini i sl. Iznos obustave ne ulazi u donacije tvrtke do 2 % ukupnih prihoda.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Fond sati rada u svrhu obračuna plaće

Font sati rada u svrhu obračuna plaće

Pregled ukupnog fonda sati rada u pojedinom mjesecu.

Važno je istaknuti kako je ovaj fond sati u primjeni za osoba koje rade puno radno vrijeme u trajanju od 5 dana u tjednu i to od ponedjeljka do petka. Isto ne vrijedi za osobe koje rade 6 dana u tjednu ili sl.

Pregled ukupnog fonda sati rada tokom 2021. godine.

Pregled blagdana i neradnih dana tokom 2021. godine.

Pregled ukupnog fonda sati rada tokom 2020. godine.

Pregled blagdana i neradnih dana tokom 2020. godine.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Tablica za obračun plaće

Tablica za obračun plaće

U svrhu izrade obračuna plaće nužno je odjelu obračuna plaće i kadrovske evidencije osigurati informacije o fondu sati rada pojedinog djelatnika. U tu svrhu koristili ste našu tablicu koju smo vam svaki mjesec dostavljali putem newsletter poruke. Tablica je od sada dio ovog članka te je slobodno preuzmite i popunjenu sa relevantnim podacima. Ispunjenu tablicu dostavite kolegicama iz odjela obračuna plaće i kadrovske evidencije na email adresu place@tenabe.hr

 

Molimo da svu potrebnu dokumentaciju za obračun plaće dostavite najmanje tri radna dana prije datuma isplate, a kako bismo na vrijeme mogli napraviti obračun.

Važna napomena, kako priložena tablica ne zamjenjuje evidenciju koju je poslodavac dužan osigurati temeljem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i to “evidencija o radnom vremenu”!

Kako ispuniti tablicu?

Tablicu ispunjavate na način da unosite i osobe koje su na bolovanju ili rodiljnom cijeli mjesec, dakle, evidencija uključuje sve osobe koje su u radnom odnosu.

Obrtnici popunjavaju samo za one obrtnike koji imaju poduzetničku plaću.

Ukupan fond sati za pojedini mjesec možete pronaći u našem članku “fond sati rada u svrhu obračuna plaće”.

 

Da se lakše razumijemo

Kako bi vas upoznao s objašnjenjima i pojmovima bitnim za razumijevanje evidencija iz tablice

za obračun plaće u nastavku prikazujem neke izdvojene pojmove i njihovo objašnjenje.

Ukupno

Zbroj svih kolona do kolone ukupno.

 

Plaćeni dopust

Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji.

 

Radnik ima pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

Članom uže obitelji smatraju se supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici,

braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati, te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.

 

Radnik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između

radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

 

Za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

 

Radnik po osnovi darivanja krvi, ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji koristi na dan darivanja krvi, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

 

Krivnja poslodavca

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.

 

Prekovremeni rad

U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik je na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad).

 

Neiskorišteni dani godišnjeg odmora

Ukoliko ste tokom mjeseca za koji dostavljate podatak za obračun plaće imali odjavu radnika, onda u  kolonu “Neiskorišteni dani godišnjeg odmora” unosite broj dana za koje nemate pisanu potvrdu ovjerenu od radnika o iskorištenom godišnjem odmoru.
Ističem da ukoliko niste dali slobodne dane za godišnji odmor osobi koja je odjavljena iz radnog odnosa, obvezni ste isplatiti naknadu za neiskorištene dane godišnjeg odmora.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Korištenje plovila u poduzetničke svrhe

Korištenje plovila u poduzetničke svrhe

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama

Postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama

Uvod

Tuzemni porezni obveznik čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.

 

Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama:

 

 1. obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja.
 2. ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.

 

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti “obračun prema naplaćenim naknadama”

 

Obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje se na:

a) isporuke dobara unutar Europske unije,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije,
c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona o PDV-u,
d) usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u,
e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona o PDV-u,
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

Rokovi

Porezni obveznik koji želi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

 

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama može primjenjivati taj postupak od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine i time se obvezuje na primjenu toga postupka na rok od tri godine.

 

Ako porezni obveznik, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, u roku do 31.12. ne obavijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da i dalje primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Evidencija

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje PDV-a.

 

Ako nadležna ispostava Porezne uprave utvrdi da podaci koje je porezni obveznik naveo u izjavi o ostvarenom prometu i prijavi o primjeni postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama nisu bili točni, može poreznom obvezniku zabraniti primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i o tome donosi rješenje, pri čemu žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Prijelaz – povrataka na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

PDV pri obavljanju djelatnosti osiguranja

PDV pri obavljanju djelatnosti osiguranja

Obavljanje djelatnosti osiguranja, reosiguranja, posredovanja u osiguranju, te zastupnici u osiguranju, temeljem čl.40., stavak 1, točka a, Zakona o PDV-u, oslobođeni su plaćanja PDV-a .

Porezni obveznik koji obavlja isporuke usluga temeljem čl.40.,stavak 1, točka a, Zakona o PDV-u prilikom isporuke usluga ne obračunava PDV na izlaznoj fakturi, ali isto tako temeljem čl.58, točka 4 Zakona o PDV-u ne smije odbiti pretporez na ulaznim računima.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Porezno zastupanje u okviru tuzemnog carinskog postupka 42 i 63

Porezno zastupanje u okviru tuzemnog carinskog postupka 42 i 63

Propis

Postupak 42 je postupak uvoznoga carinjenja dobara u slučajevima kada se zahtijeva postupak puštanja dobara u slobodni promet uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a obzirom da su dobra namijenjena poreznom obvezniku u drugoj državi članici EU ili ih porezni obveznik premješta za svoje potrebe.

 

Navedeno oslobođenje se primjenjuje pod uvjetom da nakon uvoza dobara slijedi isporuka dobara ili premještanje dobara u drugu državu članicu (u daljnjem tekstu: isporuka dobara) i to samo ako je uvoznik u trenutku uvoza Carinskoj upravi pružio najmanje sljedeće podatke:

 

a) svoj PDV identifikacijski broj izdan u Republici Hrvatskoj,
b) PDV identifikacijski broj stjecatelja,
c) dokaz iz kojeg je vidljivo da su uvezena dobra namijenjena za prijevoz ili otpremu iz Republike Hrvatske u neku drugu državu članicu.

 

Postupak 42 u Republici Hrvatskoj uz zadovoljenje prethodno navedenih uvjeta mogu primjenjivati:

 

 • tuzemni porezni obveznici
 • strani porezi obveznici iz država članica EU
 • porezni obveznici koji imaju sjedište izvan EU uz uvjet da su registrirani za potrebe PDV-a, odnosno posjeduju PDV identifikacijskog broja izdanog u Republici Hrvatskoj. Napomena, dodjelom PDV identifikacijskog broja strani porezni obveznici se ujedno upisuju i u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj.

Izvještavanje

Isporuke dobara u druge države članice Europske unije koje se obavljaju u okviru uvoznog postupka 42 iskazuju se u prijavi PDV-a (Obrazac PDV) te u Zbirnoj prijavi za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije
(Obrazac ZP).

 

U Zbirnoj prijavi, između ostalog, iskazuje se vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru carinskog postupka 42. Prijava PDV-a i Zbirna prijava podnose se u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku
obračunskog razdoblja.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Primljeni predujmovi i obračun PDV-a

Primljeni predujmovi i obračun PDV-a

Uvod

Prema poreznim propisima oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene, a da za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma.

 

Obveza izdavanja računa

 

Svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za:

 • predujam primljen prije obavljene isporuke dobara,
 • predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.

 

Obvezni sadržaj računa

 

Račun mora među ostalim sadržavati i sljedeće podatke vezane uz primitak predujma:

 • datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa,
 • račun za predujam ne mora sadržavati podatak o količini.

Iznos i vrijeme obveze

Za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma. Za nastanak oporezivog događaja bitan je trenutak naplate predujma, a ne trenutak isporuke dobara ili obavljanja usluga.

 

U svrhu izračuna iznosa PDV-a prilikom utvrđivanja obveze obračuna PDV-a kod predujmova koristi se preračunana stopa PDV-a. Za redovnu stopu PDV-a od 25% preračunata stopa je 20%.

 

Primjer, ako je primljen predujam od 10.000 kn, ona je iznos PDV-a 2.000,00 kn, a što je 20% primljenog iznosa.

 

Ako porezni obveznik primi predujam prije nego što obavi isporuku dobara unutar Europske unije prema uvjetima iz članka 41. Zakona, ne nastaje obveza obračuna PDV-a.

 

Ako porezni obveznik unaprijed izvrši ili primi plaćanje u vezi s uvozom ili izvozom dobara ne nastaje obveza obračuna PDV-a.

 

Pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje se račun u kojem porezni obveznik od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje poreznu osnovicu i PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam.

 

Porezni obveznik nije obvezan izdati račun za primljeni predujam ako je izdao račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga do roka za podnošenje prijave PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem je primio predujam.

 

Ako obveznik primi predujam za isporuku dobra za koju obračunava i plaća PDV na razliku između prodajne i nabavne cijene, na računu za primljenipredujam obračunava PDV od porezne osnovice koja je jednaka razlici između prodajne cijene koju će zaračunati za to dobro i nabavne cijene toga dobra.

 

U Knjigu izdanih (izlaznih) računa upisuju se i računi za primljene predujmove.

Uvjeti za odbitak pretporeza

Kod plaćenog predujma pretporez se može odbiti ako je primljeni račun izdan u skladu s člankom 78. stavkom 1. ovoga Zakona.

 

Za dane predujmove pretporez se može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je predujam plaćen, a platitelj predujma ima račun, neovisno o tome što dobro nije isporučeno ili usluga obavljena. Ako platitelj predujma ima račun do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je platio predujam. Ako platitelj predujma nema račun za plaćeni predujam do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je primio račun.

 

Ako po plaćenom predujmu ne dođe do isporuke dobra ili usluge, a plaćenipredujam se vrati uplatitelju predujma, on gubi pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju on mora pisano izvijestiti primatelja predujma da je obavio ispravak pretporeza, a primatelj predujma tada smanjuje svoju poreznu obvezu.

 

U Knjigu primljenih računa upisuju se i računi za plaćene predujmove.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Odgovornost poreznih obveznika za plaćanje pdv-a

Odgovornost poreznih obveznika za plaćanje pdv-a

U smislu članka 127. stavka 3. točke b) Zakona primatelj isporuke neovisno o tome da li PDV obračunava prema obavljenim isporukama ili primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama odgovara za plaćanje PDV-a kao porezni jamac ako nije u roku propisanom posebnim propisom isporučitelju koji PDV obračunava prema obavljenim isporukama platio račun najmanje u iznosu PDV-a obračunanog u računu.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Porezni tretman PDV-om za donacije (COVID-19)

Obaveza PDV-a ukoliko se donese odluka o nefakturiranju zakupnine (COVID-19)

Uvod

Društvo svoje poslovne prostore, sukladno ugovorima o zakupu iznajmljuje te naplaćuje mjesečnu zakupninu. Međutim, zbog novonastale pandemije COVID-19, neki zakupnici ne mogu uopće raditi ili imaju teškoće s poslovanjem, te se im se želi pomoći na način da ih se oslobodi plaćanja zakupnine u cijelosti ili djelomično za određeno razdoblje, uz zakup i dalje na snazi.

Obračun PDV-a

Iz navedenog slučaja postavlja se pitanje, postoji li obaveza PDV-a ukoliko se donese odluka o nefakturiranju zakupnine (ili fakturiranje u simboličnom iznosu)?

Aktivnost

Osnova od koje bi trebalo krenuti u razmatranju mogućeg odgovora je činjenica postoji li i dalje poduzetnički motivirane usluge davanja poslovnih prostora u zakup tj. b2b transakcije.

 

Jedna od činjenica koje će nam pomoću u zaključku je da ne dolazi do raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora. Zakupnici ne izlaze iz posjeda poslovnog prostora. Oni kao poslodavci, iznimno u posebnim okolnostima, imaju obvezu promjene mjesta adrese rada svojih zaposlenika prema Odluci Civilne zaštite o radu od kuće. Davanje na korištenje poslovnog prostora poslovnom partneru (zakupniku) bez naknade, a povezano je s obavljanjem djelatnosti i nadalje se smatra poduzetnički motiviranim obavljanjem usluge.

 

Primjerno je, u ovim posebnim okolnostima, ugovoriti privremenu izmjenu ugovora o zakupu poslovnog prostora (Anex) vezano za visinu zakupnine.

Tržišna vrijednost

Tržišna vrijednost je još jedna bitna činjeica kod kreiranja mišljenja na temu obračuna PDV-a.

 

Kolika je tržišna vrijednost u trenutku posebnih aktinvosti kao što je COVID-19? Teško je reći, a svakako treba uzeti i u obzir da na tržištu postoje velike devijacije u ponudi i potražnji, a što određuje i iznos nakande. Sam termin “posebne aktivnosti” nas dovodi do područja gdje je nemoguće odrediti postojanja određenih odstupanja kako u plus tako i u minus. Prema Zakon o PDV-u “tržišnom vrijednosti” smatra se ukupni iznos kojeg bi kupac ili naručitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge prema načelu nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu. Ako se ne može utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se tržišnom vrijednosti smatra:

 

 1. kada je riječ o dobrima, iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili ako je ta cijena nepoznata, ukupna visina utvrđenih troškova u trenutku isporuke,
 2. kada je riječ o uslugama, iznos koji nije niži od ukupnih utvrđenih troškova obavljanja usluga koje snosi porezni obveznik.

Zaključak

Prema svemu navedenom postupanje u posebnim okolnostima kao što je COVID-19, u našem primjeru nefaktuiriranje ili fakturiranje sa određenim promjenama, nije davanje na korištenje poslovnog prostora (poduzetničke imovine) u nepoduzetničke svrhe. Posljedično iz navedenog proizlazi da u ugovorenom razdoblju obustave zaračunavanja zakupnine i suzdržavanja od fakturiranja zakupnine zakupodavac nema obavezu obračunavanja PDV-a jer je poduzetnički motiviran i ne potražuje zakupninu, naknadu – osnovicu obračuna PDV-a, definiranu sukladno odredbom članka 33. stavak 1. i stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost:

„Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke“.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više
HR