Skip to content

Korištenje plovila u poduzetničke svrhe

Korištenje plovila u poduzetničke svrhe

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama

Postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama

Uvod

Tuzemni porezni obveznik čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.

 

Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama:

 

 1. obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja.
 2. ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.

 

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti “obračun prema naplaćenim naknadama”

 

Obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje se na:

a) isporuke dobara unutar Europske unije,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije,
c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona o PDV-u,
d) usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u,
e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona o PDV-u,
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

Rokovi

Porezni obveznik koji želi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

 

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama može primjenjivati taj postupak od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine i time se obvezuje na primjenu toga postupka na rok od tri godine.

 

Ako porezni obveznik, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, u roku do 31.12. ne obavijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da i dalje primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Evidencija

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje PDV-a.

 

Ako nadležna ispostava Porezne uprave utvrdi da podaci koje je porezni obveznik naveo u izjavi o ostvarenom prometu i prijavi o primjeni postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama nisu bili točni, može poreznom obvezniku zabraniti primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i o tome donosi rješenje, pri čemu žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Prijelaz – povrataka na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

PDV pri obavljanju djelatnosti osiguranja

PDV pri obavljanju djelatnosti osiguranja

Obavljanje djelatnosti osiguranja, reosiguranja, posredovanja u osiguranju, te zastupnici u osiguranju, temeljem čl.40., stavak 1, točka a, Zakona o PDV-u, oslobođeni su plaćanja PDV-a .

Porezni obveznik koji obavlja isporuke usluga temeljem čl.40.,stavak 1, točka a, Zakona o PDV-u prilikom isporuke usluga ne obračunava PDV na izlaznoj fakturi, ali isto tako temeljem čl.58, točka 4 Zakona o PDV-u ne smije odbiti pretporez na ulaznim računima.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Porezno zastupanje u okviru tuzemnog carinskog postupka 42 i 63

Porezno zastupanje u okviru tuzemnog carinskog postupka 42 i 63

Propis

Postupak 42 je postupak uvoznoga carinjenja dobara u slučajevima kada se zahtijeva postupak puštanja dobara u slobodni promet uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a obzirom da su dobra namijenjena poreznom obvezniku u drugoj državi članici EU ili ih porezni obveznik premješta za svoje potrebe.

 

Navedeno oslobođenje se primjenjuje pod uvjetom da nakon uvoza dobara slijedi isporuka dobara ili premještanje dobara u drugu državu članicu (u daljnjem tekstu: isporuka dobara) i to samo ako je uvoznik u trenutku uvoza Carinskoj upravi pružio najmanje sljedeće podatke:

 

a) svoj PDV identifikacijski broj izdan u Republici Hrvatskoj,
b) PDV identifikacijski broj stjecatelja,
c) dokaz iz kojeg je vidljivo da su uvezena dobra namijenjena za prijevoz ili otpremu iz Republike Hrvatske u neku drugu državu članicu.

 

Postupak 42 u Republici Hrvatskoj uz zadovoljenje prethodno navedenih uvjeta mogu primjenjivati:

 

 • tuzemni porezni obveznici
 • strani porezi obveznici iz država članica EU
 • porezni obveznici koji imaju sjedište izvan EU uz uvjet da su registrirani za potrebe PDV-a, odnosno posjeduju PDV identifikacijskog broja izdanog u Republici Hrvatskoj. Napomena, dodjelom PDV identifikacijskog broja strani porezni obveznici se ujedno upisuju i u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj.

Izvještavanje

Isporuke dobara u druge države članice Europske unije koje se obavljaju u okviru uvoznog postupka 42 iskazuju se u prijavi PDV-a (Obrazac PDV) te u Zbirnoj prijavi za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije
(Obrazac ZP).

 

U Zbirnoj prijavi, između ostalog, iskazuje se vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru carinskog postupka 42. Prijava PDV-a i Zbirna prijava podnose se u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku
obračunskog razdoblja.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Primljeni predujmovi i obračun PDV-a

Primljeni predujmovi i obračun PDV-a

Uvod

Prema poreznim propisima oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene, a da za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma.

 

Obveza izdavanja računa

 

Svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za:

 • predujam primljen prije obavljene isporuke dobara,
 • predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.

 

Obvezni sadržaj računa

 

Račun mora među ostalim sadržavati i sljedeće podatke vezane uz primitak predujma:

 • datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa,
 • račun za predujam ne mora sadržavati podatak o količini.

Iznos i vrijeme obveze

Za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma. Za nastanak oporezivog događaja bitan je trenutak naplate predujma, a ne trenutak isporuke dobara ili obavljanja usluga.

 

U svrhu izračuna iznosa PDV-a prilikom utvrđivanja obveze obračuna PDV-a kod predujmova koristi se preračunana stopa PDV-a. Za redovnu stopu PDV-a od 25% preračunata stopa je 20%.

 

Primjer, ako je primljen predujam od 10.000 kn, ona je iznos PDV-a 2.000,00 kn, a što je 20% primljenog iznosa.

 

Ako porezni obveznik primi predujam prije nego što obavi isporuku dobara unutar Europske unije prema uvjetima iz članka 41. Zakona, ne nastaje obveza obračuna PDV-a.

 

Ako porezni obveznik unaprijed izvrši ili primi plaćanje u vezi s uvozom ili izvozom dobara ne nastaje obveza obračuna PDV-a.

 

Pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje se račun u kojem porezni obveznik od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje poreznu osnovicu i PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam.

 

Porezni obveznik nije obvezan izdati račun za primljeni predujam ako je izdao račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga do roka za podnošenje prijave PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem je primio predujam.

 

Ako obveznik primi predujam za isporuku dobra za koju obračunava i plaća PDV na razliku između prodajne i nabavne cijene, na računu za primljenipredujam obračunava PDV od porezne osnovice koja je jednaka razlici između prodajne cijene koju će zaračunati za to dobro i nabavne cijene toga dobra.

 

U Knjigu izdanih (izlaznih) računa upisuju se i računi za primljene predujmove.

Uvjeti za odbitak pretporeza

Kod plaćenog predujma pretporez se može odbiti ako je primljeni račun izdan u skladu s člankom 78. stavkom 1. ovoga Zakona.

 

Za dane predujmove pretporez se može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je predujam plaćen, a platitelj predujma ima račun, neovisno o tome što dobro nije isporučeno ili usluga obavljena. Ako platitelj predujma ima račun do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je platio predujam. Ako platitelj predujma nema račun za plaćeni predujam do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je primio račun.

 

Ako po plaćenom predujmu ne dođe do isporuke dobra ili usluge, a plaćenipredujam se vrati uplatitelju predujma, on gubi pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju on mora pisano izvijestiti primatelja predujma da je obavio ispravak pretporeza, a primatelj predujma tada smanjuje svoju poreznu obvezu.

 

U Knjigu primljenih računa upisuju se i računi za plaćene predujmove.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Odgovornost poreznih obveznika za plaćanje pdv-a

Odgovornost poreznih obveznika za plaćanje pdv-a

U smislu članka 127. stavka 3. točke b) Zakona primatelj isporuke neovisno o tome da li PDV obračunava prema obavljenim isporukama ili primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama odgovara za plaćanje PDV-a kao porezni jamac ako nije u roku propisanom posebnim propisom isporučitelju koji PDV obračunava prema obavljenim isporukama platio račun najmanje u iznosu PDV-a obračunanog u računu.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Porezni tretman PDV-om za donacije (COVID-19)

Obaveza PDV-a ukoliko se donese odluka o nefakturiranju zakupnine (COVID-19)

Uvod

Društvo svoje poslovne prostore, sukladno ugovorima o zakupu iznajmljuje te naplaćuje mjesečnu zakupninu. Međutim, zbog novonastale pandemije COVID-19, neki zakupnici ne mogu uopće raditi ili imaju teškoće s poslovanjem, te se im se želi pomoći na način da ih se oslobodi plaćanja zakupnine u cijelosti ili djelomično za određeno razdoblje, uz zakup i dalje na snazi.

Obračun PDV-a

Iz navedenog slučaja postavlja se pitanje, postoji li obaveza PDV-a ukoliko se donese odluka o nefakturiranju zakupnine (ili fakturiranje u simboličnom iznosu)?

Aktivnost

Osnova od koje bi trebalo krenuti u razmatranju mogućeg odgovora je činjenica postoji li i dalje poduzetnički motivirane usluge davanja poslovnih prostora u zakup tj. b2b transakcije.

 

Jedna od činjenica koje će nam pomoću u zaključku je da ne dolazi do raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora. Zakupnici ne izlaze iz posjeda poslovnog prostora. Oni kao poslodavci, iznimno u posebnim okolnostima, imaju obvezu promjene mjesta adrese rada svojih zaposlenika prema Odluci Civilne zaštite o radu od kuće. Davanje na korištenje poslovnog prostora poslovnom partneru (zakupniku) bez naknade, a povezano je s obavljanjem djelatnosti i nadalje se smatra poduzetnički motiviranim obavljanjem usluge.

 

Primjerno je, u ovim posebnim okolnostima, ugovoriti privremenu izmjenu ugovora o zakupu poslovnog prostora (Anex) vezano za visinu zakupnine.

Tržišna vrijednost

Tržišna vrijednost je još jedna bitna činjeica kod kreiranja mišljenja na temu obračuna PDV-a.

 

Kolika je tržišna vrijednost u trenutku posebnih aktinvosti kao što je COVID-19? Teško je reći, a svakako treba uzeti i u obzir da na tržištu postoje velike devijacije u ponudi i potražnji, a što određuje i iznos nakande. Sam termin “posebne aktivnosti” nas dovodi do područja gdje je nemoguće odrediti postojanja određenih odstupanja kako u plus tako i u minus. Prema Zakon o PDV-u “tržišnom vrijednosti” smatra se ukupni iznos kojeg bi kupac ili naručitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge prema načelu nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu. Ako se ne može utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se tržišnom vrijednosti smatra:

 

 1. kada je riječ o dobrima, iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili ako je ta cijena nepoznata, ukupna visina utvrđenih troškova u trenutku isporuke,
 2. kada je riječ o uslugama, iznos koji nije niži od ukupnih utvrđenih troškova obavljanja usluga koje snosi porezni obveznik.

Zaključak

Prema svemu navedenom postupanje u posebnim okolnostima kao što je COVID-19, u našem primjeru nefaktuiriranje ili fakturiranje sa određenim promjenama, nije davanje na korištenje poslovnog prostora (poduzetničke imovine) u nepoduzetničke svrhe. Posljedično iz navedenog proizlazi da u ugovorenom razdoblju obustave zaračunavanja zakupnine i suzdržavanja od fakturiranja zakupnine zakupodavac nema obavezu obračunavanja PDV-a jer je poduzetnički motiviran i ne potražuje zakupninu, naknadu – osnovicu obračuna PDV-a, definiranu sukladno odredbom članka 33. stavak 1. i stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost:

„Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke“.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Obaveza PDV-a ukoliko se donese odluka o nefakturiranju zakupnine (COVID-19)

Obaveza PDV-a ukoliko se donese odluka o nefakturiranju zakupnine (COVID-19)

Uvod

Društvo svoje poslovne prostore, sukladno ugovorima o zakupu iznajmljuje te naplaćuje mjesečnu zakupninu. Međutim, zbog novonastale pandemije COVID-19, neki zakupnici ne mogu uopće raditi ili imaju teškoće s poslovanjem, te se im se želi pomoći na način da ih se oslobodi plaćanja zakupnine u cijelosti ili djelomično za određeno razdoblje, uz zakup i dalje na snazi.

Obračun PDV-a

Iz navedenog slučaja postavlja se pitanje, postoji li obaveza PDV-a ukoliko se donese odluka o nefakturiranju zakupnine (ili fakturiranje u simboličnom iznosu)?

Aktivnost

Osnova od koje bi trebalo krenuti u razmatranju mogućeg odgovora je činjenica postoji li i dalje poduzetnički motivirane usluge davanja poslovnih prostora u zakup tj. b2b transakcije.

 

Jedna od činjenica koje će nam pomoću u zaključku je da ne dolazi do raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora. Zakupnici ne izlaze iz posjeda poslovnog prostora. Oni kao poslodavci, iznimno u posebnim okolnostima, imaju obvezu promjene mjesta adrese rada svojih zaposlenika prema Odluci Civilne zaštite o radu od kuće. Davanje na korištenje poslovnog prostora poslovnom partneru (zakupniku) bez naknade, a povezano je s obavljanjem djelatnosti i nadalje se smatra poduzetnički motiviranim obavljanjem usluge.

 

Primjerno je, u ovim posebnim okolnostima, ugovoriti privremenu izmjenu ugovora o zakupu poslovnog prostora (Anex) vezano za visinu zakupnine.

Tržišna vrijednost

Tržišna vrijednost je još jedna bitna činjeica kod kreiranja mišljenja na temu obračuna PDV-a.

 

Kolika je tržišna vrijednost u trenutku posebnih aktinvosti kao što je COVID-19? Teško je reći, a svakako treba uzeti i u obzir da na tržištu postoje velike devijacije u ponudi i potražnji, a što određuje i iznos nakande. Sam termin “posebne aktivnosti” nas dovodi do područja gdje je nemoguće odrediti postojanja određenih odstupanja kako u plus tako i u minus. Prema Zakon o PDV-u “tržišnom vrijednosti” smatra se ukupni iznos kojeg bi kupac ili naručitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge prema načelu nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu. Ako se ne može utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se tržišnom vrijednosti smatra:

 

 1. kada je riječ o dobrima, iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili ako je ta cijena nepoznata, ukupna visina utvrđenih troškova u trenutku isporuke,
 2. kada je riječ o uslugama, iznos koji nije niži od ukupnih utvrđenih troškova obavljanja usluga koje snosi porezni obveznik.

Zaključak

Prema svemu navedenom postupanje u posebnim okolnostima kao što je COVID-19, u našem primjeru nefaktuiriranje ili fakturiranje sa određenim promjenama, nije davanje na korištenje poslovnog prostora (poduzetničke imovine) u nepoduzetničke svrhe. Posljedično iz navedenog proizlazi da u ugovorenom razdoblju obustave zaračunavanja zakupnine i suzdržavanja od fakturiranja zakupnine zakupodavac nema obavezu obračunavanja PDV-a jer je poduzetnički motiviran i ne potražuje zakupninu, naknadu – osnovicu obračuna PDV-a, definiranu sukladno odredbom članka 33. stavak 1. i stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost:

„Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke“.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više
HR