Skip to content

RAČUNOVODSTVENO IZVJEŠTAVANJE

Primarni zadatak računovodstvenog izvještavanja je informiranje i  prezentiratiranje financijske podatke zainteresiranim korisnicima kao  rezultat cjelokupnog računovodstvenog procesa. Podaci računovodstvenog informiranja uvijek trebaju biti u funkciji stvaranja prikladnih i razumljivih informacija za različite korisnike. „Financijski izvještaji su glavni nositelji računovodstvenih informacija i konačni rezultat računovodstvenog procesiranja podataka o nastalim poslovnim događajima poduzeća”.

 

Temeljni financijski izvještaji su: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje.


Prema HSFI

“Financijski izvještaji trebaju fer i istinito prezentirati financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika. Fer prezentacija zahtijeva vjerno predočavanje učinaka transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.“ 

POSJETITE NAŠ BLOG I SAZNAJTE AKTUALNE INFORMACIJE IZ SVIJETA RAČUNOVODSTVA

HR