Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina kod isplata prema zaposlenicima

Više članaka iz ove kategorije

Uvod

Nakon obavljenog rada poslodavac ima obvezu isplatiti i neto plaću svojim zaposlenicima. Osim osnovne plaće koju poslodavac isplaćuje on može isplatiti i određene naknade, potpore i nagrade. Navedene isplate imaju i određeni status u području oporezivanja porezom na dohodak. U ovom članku navodim one isplate koje su neoporezive porezom na dohodak, ali na koje ne obračuna niti doprinosi (MO i ZO). Taj status oporezivanja koristi se i za često korišten naziv kod istih, a to je  „neoporezive isplate“

Istaknuo bi kako plaću i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) treba utvrditi i isplatit razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

 

Koje su to sve isplate „neoporezive isplate“?

Neoporezive isplate možemo podijeliti u nekoliko kategorija, a ja sam ih kategorizirao prema njihovoj namjeni. U nastavku članka prikazane su kategorije neoporezivih isplata, nazivi, iznosi i određena uvjeti koji se odnose na način isplate ili određivanje same neoporezive isplate. 

Nagrade
Vrsta (opis) Iznos (do u kn) Napomena
Prigodna nagrada radniku 3.000,00 Uključuje npr. isplatu za Uskrs, regres za godišnji odmor, božićnicu ili neki drugi vjerski blagdan.
Ukupno kod svih poslodavaca u toku kalendarske godine.
Za djelatnost graditeljstva postoji i obvezna isplata u iznosu od 1.800,00 kn, čl.47.).
Moguća isplata u gotovini ili na zaštićeni račun radnika koji je ovršen!
Naknada za radne rezultate 5.000,00 Naknada za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz plaću). Ukupno kod svih poslodavaca u toku kalendarske godine.
Istu nije moguće isplatiti u gotovini, ali je moguće isplatiti na zaštićeni račun radnika koji je ovršen!
Dar u naravi 600,00 Kao dokaz je obavezan račun za "dar". Navedeni iznos uključuje i PDV. Kao način isplate mogu biti bonovi za kupnju, ali nikako ne može biti novac jer riječ je "o daru u naravi".
Obavezna isplata za djelatnost graditeljstva (čl.62.)
Nije moguća isplata u gotovini ili na zaštićeni račun radnika koji je ovršen, radi se o daru u naravi!
Dar djetetu radnika 600,00 Za dijete do 15 godina starosti. Kriteriji je da je dijete do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti.
Moguća isplata na zaštićeni račun radnika koji je ovršen!
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika 2.500,00 Godišnje, ukupno kod svih poslodavaca.
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika 5.000,00 Godišnje, ukupno kod svih poslodavaca. Nije potreban račun za trošak!
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije 12.000,00 Pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
Godišnje, ukupno kod svih poslodavaca.
Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) U visini stvarnih troškova Samo za vrijeme radnog vremena
Troškovi smještaja radnika U visini stvarnih troškova Troškvi nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca.
Smještaj i prehrana sezonskih radnika koji rade na povremenim poslovima u poljoprivredi U visini stvarnih troškova
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika (vrtić, jaslice) U visini stvarnih troškova
Premije osiguranja
Vrsta (opis) Iznos (do u kn) Napomena
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja 2.500,00 Godišnje, ukupno kod svih poslodavaca.
Premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja 500,00 Do 500,00 kn za svaki mjesec, odnosno sveukupno do 6.000,00 kn godišnje.
Potpore
Vrsta (opis) Iznos (do u kn) Napomena
Potpora za novorođeno dijete 10.000,00
Potpora zbog bolovanja dužeg od 90 dana 2.500,00 Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu
Potpora zbog invalidnosti radnika 2.500,00
Potpora u slučaju smrti radnika 7.500,00
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika 3.000,00
Potpora djetetu za školovanje do 15.g života za dijete umrlog radnika ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti 1.750,00 Mjesečno
Dnevnice
Vrsta (opis) Iznos (do u kn)
Tuzemno putovanje Putovanje traje više od 12 sati bez osiguranog obroka 200,00
poslodavca je osigurao na svoj trošak jedan obrok 140,00
poslodavca je osigurao na svoj trošak dva obroka 80,00
Putovanje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati bez osiguranog obroka 100,00
poslodavca je osigurao na svoj trošak jedan obrok 70,00
poslodavca je osigurao na svoj trošak dva obroka 40,00
Inozemno putovanje Putovanje traje više od 12 sati bez osiguranog obroka A = iznos inozemne dnevnice pojedine države
poslodavca je osigurao na svoj trošak jedan obrok A - 30%
poslodavca je osigurao na svoj trošak dva obroka A - 60%
Putovanje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati bez osiguranog obroka B = A x 50%
poslodavca je osigurao na svoj trošak jedan obrok B - 30%
poslodavca je osigurao na svoj trošak dva obroka B - 60%
Troškovi prijevoza i službena putovanja
Vrsta (opis) Iznos (do u kn) Napomena
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju U visni stvarnih troškova
Nakande noćenja na službenom putovanju U visni stvarnih troškova
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla U visni stvarnih troškova U visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne ili pojedinačne prijevozne karte mjesnog ili međumjesnog javnog prijevoznika. Naknade troškova ne odnose se na isplate radnicima koji cijeli mjesec nisu radili odnosno koji su cijeli mjesec proveli na bolovanju ili plaćenom odnosno neplaćenom dopustu u skladu s posebnim propisima
Naknada za troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe (locco vožnja ili putni nalog) 2,00 Naknada po prijeđenom kilometru uz evidenciju locco vožnje i/ili putnog naloga
Naknade i dodaci
Vrsta (opis) Iznos (do u kn) Napomena
Naknada za odvojeni život od obitelji 1.750,00 Mjesečno
Pomorski dodatak 250,00 Dnevno
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe 400,00 Dnevno
Jubilarne nagrade
Vrsta (opis) Iznos (do u kn)
Jubilarna nagrada za navršenih 10 godina radnog staža 1.500,00
Jubilarna nagrada za navršenih 15 godina radnog staža 2.000,00
Jubilarna nagrada za navršenih 20 godina radnog staža 2.500,00
Jubilarna nagrada za navršenih 25 godina radnog staža 3.000,00
Jubilarna nagrada za navršenih 30 godina radnog staža 3.500,00
Jubilarna nagrada za navršenih 35 godina radnog staža 4.000,00
Jubilarna nagrada za navršenih 40 godina radnog staža 5.000,00
Otpremnine
Vrsta (opis) Iznos (do u kn) Napomena
Otpremnina zbog odlaska u mirovinu 8.000,00
Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza 6.500,00 Za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti 8.000,00 Za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca

Kako vam još možemo pomoći?

Kako bi našim klijentima i kolegicama koje trebaju provesti knjiženja, određene obračune i izvještaje olakšao rad predlažem da putem priloženog primjera odluke za neoporezive isplate “odradimo” dio koji se odnosi na samu odluku i obvezna izvještavanja o istoj. U tu svrhu prilažem vam i primjer odluke s kojom se možete poslužiti. Navedenu odluku ovjerenu od strane odgovoren osobe vašeg društva možete dostaviti u naš ured (PDF email ili original, prema vašem odabiru).

 

Također pogledajte u video prezentaciji kako na jednostavan način sastaviti odluku.