Primljeni predujmovi i obračun PDV-a

Uvod

Prema poreznim propisima oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene, a da za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma.

 

Obveza izdavanja računa

 

Svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za:

  • predujam primljen prije obavljene isporuke dobara,
  • predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.

 

Obvezni sadržaj računa

 

Račun mora među ostalim sadržavati i sljedeće podatke vezane uz primitak predujma:

  • datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa,
  • račun za predujam ne mora sadržavati podatak o količini.

Iznos i vrijeme obveze

Za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma. Za nastanak oporezivog događaja bitan je trenutak naplate predujma, a ne trenutak isporuke dobara ili obavljanja usluga.

 

U svrhu izračuna iznosa PDV-a prilikom utvrđivanja obveze obračuna PDV-a kod predujmova koristi se preračunana stopa PDV-a. Za redovnu stopu PDV-a od 25% preračunata stopa je 20%.

 

Primjer, ako je primljen predujam od 10.000 kn, ona je iznos PDV-a 2.000,00 kn, a što je 20% primljenog iznosa.

 

Ako porezni obveznik primi predujam prije nego što obavi isporuku dobara unutar Europske unije prema uvjetima iz članka 41. Zakona, ne nastaje obveza obračuna PDV-a.

 

Ako porezni obveznik unaprijed izvrši ili primi plaćanje u vezi s uvozom ili izvozom dobara ne nastaje obveza obračuna PDV-a.

 

Pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje se račun u kojem porezni obveznik od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje poreznu osnovicu i PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam.

 

Porezni obveznik nije obvezan izdati račun za primljeni predujam ako je izdao račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga do roka za podnošenje prijave PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem je primio predujam.

 

Ako obveznik primi predujam za isporuku dobra za koju obračunava i plaća PDV na razliku između prodajne i nabavne cijene, na računu za primljenipredujam obračunava PDV od porezne osnovice koja je jednaka razlici između prodajne cijene koju će zaračunati za to dobro i nabavne cijene toga dobra.

 

U Knjigu izdanih (izlaznih) računa upisuju se i računi za primljene predujmove.

Uvjeti za odbitak pretporeza

Kod plaćenog predujma pretporez se može odbiti ako je primljeni račun izdan u skladu s člankom 78. stavkom 1. ovoga Zakona.

 

Za dane predujmove pretporez se može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je predujam plaćen, a platitelj predujma ima račun, neovisno o tome što dobro nije isporučeno ili usluga obavljena. Ako platitelj predujma ima račun do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je platio predujam. Ako platitelj predujma nema račun za plaćeni predujam do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je primio račun.

 

Ako po plaćenom predujmu ne dođe do isporuke dobra ili usluge, a plaćenipredujam se vrati uplatitelju predujma, on gubi pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju on mora pisano izvijestiti primatelja predujma da je obavio ispravak pretporeza, a primatelj predujma tada smanjuje svoju poreznu obvezu.

 

U Knjigu primljenih računa upisuju se i računi za plaćene predujmove.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više