Skip to content

Pitanja i odgovori na temu neoporezivih isplata zaposlenicima

Pitanja i odgovori na temu neoporezivih isplata zaposlenicima

Pitanje: da li je to moguće isplatu naknade za radne rezultate isplatiti mjesečno ili moramo odjednom?

Odgovor: Naknada za radne rezultate može se isplatiti u mjesečnim iznosima, ali u ukupnom dozvoljenom iznosu od 5.000,00 kn. Naglašavam da se radi o ukupnom iznosu kod svih poslodavaca u toku kalendarske godine.

Pitanje: da li za svakoga radnika mora biti isti iznos?

Odgovor: Poslodavac naknadu za radne rezultate može isplatiti u različitom iznosu i ne svim radnicima.

Kod naknada za radne rezultate nisu propisani nikakvi kriteriji koje bi poslodavci trebali primjenjivati pri isplati navedene nagrade. Radi se o nagradi te je ista u vezi sa odlukom poslodavca. To je dio politike društva o nagrađivanju, a na temelju rezultata u radu i ostalim politikama u poslovanju!

Naknadu za radne rezultate poslodavac može isplatiti osobama koje su u radnom odnosu kod istog, odnosno onim osobama s kojima ima ugovoren radni odnos. Vjerujem da će poslodavac promatrati radne rezultate tokom cijele godine pa može uključiti ili isključiti i slijedeće situacije isplate prema osobama:
• koje su na korištenju godišnjeg odmoru,
• koje su na bolovanju,
• koje koriste pravo na rodiljni dopust i sl.

Zaključno, naknada za radne rezultate dio je politike poslodavca te iznose i osobe određuje prema svojim kriterijima.

Kako vam još možemo pomoći?

Ako imate pitanja na ovu temu, pošaljite nam ih na email budija@tenabe.hr

Kako bi našim klijentima i kolegicama koje trebaju provesti knjiženja, određene obračune i izvještaje olakšao rad predlažem da putem priloženog primjera odluke za neoporezive isplate “odradimo” dio koji se odnosi na samu odluku i obvezna izvještavanja o istoj. U tu svrhu prilažem vam i primjer odluke s kojom se možete poslužiti. Navedenu odluku ovjerenu od strane odgovoren osobe vašeg društva možete dostaviti u naš ured (PDF email ili original, prema vašem odabiru).

 

Također pogledajte u video prezentaciji kako na jednostavan način sastaviti odluku.

 

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

2. Osnovni pojmovi u vezi donacije

Fond sati rada u svrhu obračuna plaće

Font sati rada u svrhu obračuna plaće

Pregled ukupnog fonda sati rada u pojedinom mjesecu.

Važno je istaknuti kako je ovaj fond sati u primjeni za osoba koje rade puno radno vrijeme u trajanju od 5 dana u tjednu i to od ponedjeljka do petka. Isto ne vrijedi za osobe koje rade 6 dana u tjednu ili sl.

Pregled ukupnog fonda sati rada tokom 2021. godine.

Pregled blagdana i neradnih dana tokom 2021. godine.

Pregled ukupnog fonda sati rada tokom 2020. godine.

Pregled blagdana i neradnih dana tokom 2020. godine.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Tablica za obračun plaće

Tablica za obračun plaće

U svrhu izrade obračuna plaće nužno je odjelu obračuna plaće i kadrovske evidencije osigurati informacije o fondu sati rada pojedinog djelatnika. U tu svrhu koristili ste našu tablicu koju smo vam svaki mjesec dostavljali putem newsletter poruke. Tablica je od sada dio ovog članka te je slobodno preuzmite i popunjenu sa relevantnim podacima. Ispunjenu tablicu dostavite kolegicama iz odjela obračuna plaće i kadrovske evidencije na email adresu place@tenabe.hr

 

Molimo da svu potrebnu dokumentaciju za obračun plaće dostavite najmanje tri radna dana prije datuma isplate, a kako bismo na vrijeme mogli napraviti obračun.

Važna napomena, kako priložena tablica ne zamjenjuje evidenciju koju je poslodavac dužan osigurati temeljem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i to “evidencija o radnom vremenu”!

Kako ispuniti tablicu?

Tablicu ispunjavate na način da unosite i osobe koje su na bolovanju ili rodiljnom cijeli mjesec, dakle, evidencija uključuje sve osobe koje su u radnom odnosu.

Obrtnici popunjavaju samo za one obrtnike koji imaju poduzetničku plaću.

Ukupan fond sati za pojedini mjesec možete pronaći u našem članku “fond sati rada u svrhu obračuna plaće”.

 

Da se lakše razumijemo

Kako bi vas upoznao s objašnjenjima i pojmovima bitnim za razumijevanje evidencija iz tablice

za obračun plaće u nastavku prikazujem neke izdvojene pojmove i njihovo objašnjenje.

Ukupno

Zbroj svih kolona do kolone ukupno.

 

Plaćeni dopust

Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji.

 

Radnik ima pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

Članom uže obitelji smatraju se supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici,

braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati, te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.

 

Radnik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između

radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

 

Za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

 

Radnik po osnovi darivanja krvi, ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji koristi na dan darivanja krvi, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

 

Krivnja poslodavca

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.

 

Prekovremeni rad

U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik je na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad).

 

Neiskorišteni dani godišnjeg odmora

Ukoliko ste tokom mjeseca za koji dostavljate podatak za obračun plaće imali odjavu radnika, onda u  kolonu “Neiskorišteni dani godišnjeg odmora” unosite broj dana za koje nemate pisanu potvrdu ovjerenu od radnika o iskorištenom godišnjem odmoru.
Ističem da ukoliko niste dali slobodne dane za godišnji odmor osobi koja je odjavljena iz radnog odnosa, obvezni ste isplatiti naknadu za neiskorištene dane godišnjeg odmora.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Isplata plaće u iznosu manjem od 4.000 kn (COVID-19)

Isplata plaće u iznosu manjem od 4.000 kn (COVID-19)

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Tko se smatra nezaposlenom osobom?

Tko se smatra nezaposlenom osobom?

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Kako se prijaviti u evidenciju nezaposlenih?

Kako se prijaviti u evidenciju nezaposlenih?

Svaka nezaposlena osoba koja ispunjava određene kriterije (link na članak o uvjetima za definiciju nezaposlene osobe) ima mogućnosti upisati se u “Evidenciju nezaposlenih osoba” pri Hrvatskom zavoda za zapošljavanje (Zavod).

 

Potrebno je istaknuti kako prijava u evidenciju nezaposlenih osoba pri Zavodu nije obavezna. Nezaposlena soba se u evidenciju može prijaviti u roku koji nije uvjetovan datumom prekida rada, odnosno može se prijavit kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla.

 

Sam postupak prijave

Nezaposlena osoba treba osobno otići u nadležni zavod (prema mjestu prebivališta/boravišta). Za grad Zagreb to je regionalni ured, Ulica kralja Zvonimira 15, 10000 Zagreb. Link na adresar HZZ-a.

Od dokumentacije za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba potrebna je:

 1. važeća osobna iskaznica,
 2. svjedodžba o završenom obrazovanju (original na uvid ili ovjerena kopija),

Svakako bi napomenuo kako se Zdravstveno osiguranje regulira neovisno o prijavi u evidenciju HZZ-a!!! Prema istom, osoba ne mora biti prijavljena kao nezaposlena osoba, a kako bi ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje

 

Ako ovaj članak čitate jer ste izgubili posao, svakako vam želim da što prije nađete novi posao, sretno! 

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Iznos plaće za člana uprave

Iznos plaće za člana uprave

Uvod

U ovom članku iznijeti ću odredbe koje se odnose na obvezu utvrđivanja, obračuna i isplate iznosa plaće za člana uprave. Uvodno bi istaknuo kako se u propisima navodi više “funkcija”, a koje se često stavljaju pod istu odredbu i u “praksi” istu osobu. Tako se u nabrajanju navodi da se odredbe o iznosu, obračunima i ostalom odnosi na:

 • član uprave trgovačkog društva
 • izvršni direktor trgovačkog društva
 • likvidator 
 • izvršni upravitelj zadruge,

U svrhu pisanja na ovu temu ja ću se koristi terminom član uprave, a što podrazumijeva sve prethodno navedene funkcije (koje nikako ne znače istu funkciju).

Obveza doprinosa

Osnovno polazište je da člana uprave ima obvezu plaćanja doprinosa i to mirovinskog i zdravstvenog osiguranja (dalje MO i ZO). Ta obveza je u odnosu sa mogućnosti da članu uprave može i ne mora biti u radnom odnosu, odnosno isti je ili nije prijavljen u sustav obveznog osiguranja (MO i ZO).

 

Ono što je bitno naglasiti da član uprave mora imati “negdje” reguliranu obveze za MO i ZO. Za osobe koje nemaju prijavu na MO i ZO obvezu doprinosa, vrstu doprinosa i razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava. 

 

Iznijeti ću primjer za ovo “negdje”

Osoba AA je imenovani član uprave u trgovačkom društvu B d.o.o. gdje nije u radnom odnosu. Istovremeno je osoba zaposlena (ugovor o radu) kod trgovačkog društva C d.o.o.. Trgovačko društvo C d.o.o. plaća obvezna osiguranja za osobu AA. Prema istom trgovačko društvo B d.o.o. i fizička osoba AA nemaju nikakvih daljnjih obveza na ime doprinosa. Zašto? Zato jer osobu AA ima osiguranje na MO i ZO putem društva C d.o.o.! Znači bitno je da osoba koja je član uprave ima “negdje” prijavu na MO i ZO, a ako nema morati će platiti prema rješenju Porezne uprave. Potrebno je naglasiti da ako doprinose utvrdi PU isti nisu priznati trošak društva i osoba ih plaća iz svojih vlastitih sredstava!

Koliko iznosi najniža plaća za člana uprave?

Mislim da je nužno da prvo objasnim obvezu i iznos osnovice za doprinose (MO i ZO). U tu svrhu da se podsjetimo da imamo tri opcije ili “tip osiguranja” pa da ih ponovim pogledajmo tablicu.

Osnovni tipovi osiguranja člana uprave

Ove situacije navedene u tablici određuju i iznos osnovice za obračun i plaćanje doprinosa. Tako za člana uprave koji je u radnom odnosu u društvu gdje je imenovan kao član uprave (tip 1) osnovice ne smije biti niža od 5.682,30 kn. Sama plaća može, ali osnovica za doprinose ne.

 

Za člana uprave koji nije u radnom odnosu u društvu gdje je imenovan kao član uprave, ali je prijavljen na MO i ZO “negdje drugdje” (tip 2) bitno je da kumulativno ima zbroj mjesečne osnovice od 5.682,30 kn (u 2020.g.).

 

U tipu 3 gdje član uprave nije nigdje prijavljen na MO i ZO te obvezu za doprinose određuje PU sa rješenjem, osnovica iznosi 8.742,00 kn.

 

 

 

Za 2020.g. iznos od 5.682,30 kn je iznos najniže osnovice za člana uprave u radnom odnosu. Također i iznos od 8.742,00 kn je promjenjiv iznos na nivou godine. Svake godine se iznosi mijenjaju. 

 

Odgovor na pitanje “Koliko iznosi najniža plaća za člana uprave?” je koliko hoćete, ali doprinose plaćate na navedene iznose ovisno o tipu osiguranja.

Dodatno bi istaknuo mogućnosti u tipu 1.C. Prema Zakonu o minimalnoj plaći postoji mogućnost da radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave prema posebnim propisima ima plaću manju od minimalne! Ova odredba omogućuje da trgovačko društvo koje ima jedinog radnika i to člana uprave obračuna doprinose na iznos od 5.682,30 kn ali da ugovori plaću u iznosu javnih davanja u ovom slučaju 1.136,46 kn (MO i ZO). Prema tome, društvo treba samo podmiriti doprinose i to je jedini trošak društva (odricanje neto plaće).

Uz sve navedeno bi dodao i da se za člana uprave, a za osobu koja je “mlada osoba” ne mora plaćati ZO pet godina od dana prijave. Mladom osobom smatra se fizička osoba koja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

 

Zaključno na temu iznosa najniže mjesečne osnovice za doprinose tokom 2020.g.:

 • ako je osoba u radnom odnosu onda je iznos 5.682,30 kn, osim kod društva gdje je član uprave jedina osoba,
 • ako je osnovica za doprinose prema rješenju PU iznos je  8.742,00 kn.

 

Godišnje promjene podataka za period od 01.01. do 31.12.2021.:

 • ako je osoba u radnom odnosu onda je iznos 5.967,65 kn, osim kod društva gdje je član uprave jedina osoba,
 • ako je osnovica za doprinose prema rješenju PU iznos je 9.181,00 kn.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Kretanje odjava 2019. i 2020.g.

Kretanje odjava 2019. i 2020.g.

Uslijed ekonomske krize koja je uzrokovana korona virusom (COVID-19) veliki broj poslodavaca je primoran obustaviti svoje poslovanje. Neki poslodavci su donijeli vjerojatno i jednu od najtežih odluka u svom poslovanju, a to je otpustiti svoje djelatnike. Svatko tko je barem i jedan dan vodio tvrtku, obrt ili neki drugi oblik poduzetničke aktivnosti složit će se da su zaposlenici najbitniji element poduzetničke aktivnosti.

 

U proteklim danima dosta sam razgovora vodio sa svojim klijentima, prijateljima ili u sklopu javnih razgovora na temu trenutne situacije u našem gospodarstvu. Svi se pitamo što poduzeti, kako izdržati ono što dolazi u narednim danima, tjednima, mjesecima,…? Što reći nego “tko to zna?!”.

 

Ono što sam htio u ovom članku prikazati je kretanje broja prijava i odjava radnika kod naših klijenata tokom 2019. i 2020.g.

 

Iz niže prikazanog dijagrama vidljiv je mali volumen aktivnosti prijava, ali i odjava radnika. Omjer je 3,54:1 u ožujku 2019. i 2020.g. Sama aktivnost prijava i odjava je u 2019.g. bila dosta veća nego što sam mislio. Zato i služe brojevi, da ne mislimo 🙂

 

Prema prikazanom dijagramu naši klijenti tokom ožujka 2020., a kada se je “aktivirao” ekonomski virus, nisu provodili ekstremna otpuštanja zaposlenika. Da li nešto iz ožujka možemo zaključiti za naredno razdoblje, iskreno teško. Mislim da se neki još nisu niti snašli u ovoj izvanrednoj situaciji i da traže neku nit vodilju. Kako ovaj članak pišem 4. 4. tek ćemo vidjeti kako su utjecale Vladine mjere za pomoć gospodarstva na otpuštanja radnika kod naših klijenata u narednom razdoblju. Volio bi da su te mjere nit vodilja i pomoć našem gospodarstvu.

 

Vjerujem da ćemo svi zajedno iznaći snage i izdržati ove dane, tjedne, a izgleda i mjesece što su ispred nas sa ciljem da održimo naša poslovanja sa svim članovima naših timova.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Porezni tretman isplate pomoći zaposlenicima uslijed posljedica potresa na području Grada Zagreba

Porezni tretman PDV-om za donacije (COVID-19)

U nastavku članak je prikazan porezni tretman kod poreznog obveznika koji donira dobra i usluge potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.

Kakav je porezni tretman donacije (COVID-19)?

Pandemija bolesti COVID-19 predstavlja posebnu okolnost i porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.


Oslobođenje se primjenjuje za takve isporuke obavljene u ožujku 2020. čija obveza dospijeva do 30. travnja 2020. te isporuke obavljene do 20. lipnja 2020. Porezni obveznici koji doniraju dobra i usluge potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.

 

Prema tome, donacije su oslobođene plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više

Nepuno radno vrijeme

Nepuno radno vrijeme

Osnovna definicija nepunog radnog vremena

Nepuno radno vrijeme radnika je svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.  Ono mora trajati najmanje 1 sat tjedno, a najviše može biti u broju sati punog radnog tjedna umanjen za 1 sat.

Što ako radnik radi kod više poslodavaca?

Radnik može raditi kod više poslodavaca i s ukupnim radnim vremenom dužim od 40 sati tjedno samo ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost.

 

Ako radnik ne probavi suglasnost onda ne može raditi kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od 40 sati tjedno. 

 

Prilikom sklapanja ugovora o radu za nepuno radno vrijeme, radnik je dužan obavijestiti poslodavca o sklopljenim ugovorima o radu za nepuno radno vrijeme s drugim poslodavcem, odnosno drugim poslodavcima.

Uvjeti rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu

Poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu za nepuno radno vrijeme, osigurati iste (primjerene) uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu za puno radno vrijeme. Osim uvjeta rada poslodavac je dužan radnicima koji imaju sklopljene ugovore o radu za nepuno radno vrijeme, omogućiti usavršavanje i obrazovanje pod istim uvjetima kao i radnicima koji imaju sklopljene ugovore o radu za puno radno vrijeme.

Plaća za nepuno radno vrijeme

Plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) utvrđuju se i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Raspored korištenja godišnjeg odmora

Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili kod više poslodavaca, a poslodavci ne postignu sporazum o istodobnom korištenju godišnjeg odmora, dužni su mu omogućiti korištenje godišnjeg odmora radniku prema njegovu zahtjevu.

 

Svakako da pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. 

 

Ostalo vezano uz GO

 

 • Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja.
 • Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegova korištenja, koristiti kada on to želi, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to onemogućuju.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više
HR